آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک استان گیلان > خدمات آزمایشگاهی > آزمایشگاه خدمات ژئوتکنیک
  ورود  
  خدمات آزمایشگاهی   آزمایشگاه خدمات ژئوتکنیک جمعه 8 مرداد 1395
تجهیزات ولوازم آزمایشگاهی به همراه توضیحات

آزمایش هیدرومتری:

 

در این آزمایش بخش ریزدانه خاک (رس ولای) جهت اندازگیری قطر دانه ها،مورد آزمایش قرار می گیرد ،که براساس اندازه گیری وزن مخصوص خاک معلق در آب می باشد. دراین آزمایش با گذشت زمان ،دانه های معلق در آب به تدریج رسوب می کنندواز وزن مخصوص مایع کاسته می شود واین کاهش وزن مخصوص مبنای محاسبه مقدار واندازه ذرات معلق در آب خواهد بود.

 

 آزمایش برش مستقیم:

دستگاههای موجود ساخت شرکت SOILTEST وصنایع مکانیک خاک ، در اندازه های قالب 10cm*10cm و 30cm*30cm جهت تعیین مقاومت برش خاک در حالت دست نخورده و یا باسازی شده ، بکار می رود .در این آزمایش 3 نمونه یا بیشتر تحت بارهای عمودی مختلف مورد آزمایش قرار می گیرد تا تاثیر بار عمودی روی مقاومت برشی وخواص مقاومتی (مثل پوشش موهر) تعیین گردد.

 

 

 

 

 

 

آزمایش تحکیم تک بعدی خاک:

دستگاههای موجود ساخت شرکت ELE بوده وجهت تعیین مقدار وشدت تحکیم خاکها ،وقتیکه خاک بطور جانبی محصور ودر جهت عمودی زهکشی می گرددوتحت اثر بارگذاری با تنش کنترل شده افزایشی قرار گیرد ،بکار می رود. این آزمایش عموماً برروی نمونه های دست نخورده خاکهای ریزدانه انجام می شود .در این آزمایش قرائت های تغییر شکل زمان برای تعیین زمان تکمیل تحکیم اولیه وارزیابی ضریب تحکیم (CV) مورد نیاز می باشد.

آزمایش سه محوری

 

آزمایش سه محوری:

دستگاههای موجود ساخت شرکت ELE وصنایع مکانیک خاک بوده ودر این آزمایش مقاومت فشاری نمونه های استوانه ای خاکهای چسبنده در شرایط دست نخورده یا بازسازی شده با استفاده از نرخ ثابت تغییر شکل وبا اعمال بار فشردگی محوری که در آن نمونه در محفظه سه محوری تحت تاثیر فشارمایع محصور کننده قرار می گیرد را فراهم می سازد .این آزمایش به سه روش تحکیم نیافته - زهکشی نشده (UU)،تحکیم یافته - زهکشی نشده (CU) وتحکیم یافته - زهکشی شده (CD) انجام می پذیرد.

 
رشت-گلباغ نماز -جنب شهرک شهید بهشتی- تلفن 4-33759041صندوق پستی 1119-41635پست الکترونیکی gl@tsml.ir
Powered by taJan System Co